Master Bearings

DGBB | SABB | ACBB | CRB | SRB | CARB | TRB| TBB | CRTB/NRTB| SRTB | Y-BEARING | HOUSING | SLEEVES| PLAIN | NRB
Radial shaft | Mechanical | V-ring| Axial clamp| Wear sleeves| Other
Roller Chains | Couplings | Pulley | Optibelt
Linear Motion System | Sensorized Units
RS | Online | Aptitude

On-Line Condition Monitoring Systems

On-Line Condition Monitoring Systems

ระบบการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรแบบเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

หนึ่งในเทคนิคของการบำรุงรักษาแบบเฝ้าระวัง (Predictive maintenance) ที่ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพในการรวบรวมข้อมูลของเครื่องจักรและตลับลูกปืนในขณะที่ทำงานอยู่ คือ การนำเอาเทคนิคของการวัดค่าความสั่นสะเทือนเข้ามาช่วยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถนำมาวิเคราะห์สภาพการทำงานของเครื่องจักรว่าเกิดปัญหาใดขึ้นบ้าง และมีความรุนแรงของปัญหาอยู่ในระดับใดตลอดจนสามารถวางแผนงานในการบำรุงรักษาได้อย่างถูกต้อง และสามารถกำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพในกลุ่มของเครื่องจักรที่มีความสำคัญต่อกระบวนการผลิต และให้ความสำคัญในการรู้สภาพเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ หรือในกลุ่มเครื่องจักรที่ไม่สามารถใช้บุคลากรเข้าไปเก็บข้อมูลได้ เนื่องจากอาจมีปัจจัย และอาจมีผลกระทบที่ทำให้เกิดความเสียหายกับกระบวนการผลิตได้ หากเครื่องจักรนั้น ๆ เกิดการหยุดเครื่องจักรอย่างกะทันหัน อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการเก็บข้อมูลในเครื่องจักรกลุ่มนี้ คือ การนำเอาระบบการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรแบบเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง (On-Line Condition Monitoring) เข้ามาใช้ เพื่อให้อุปกรณ์ทำหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลของเครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบถึงลักษณะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของข้อมูลซึ่งสามารถบอกให้ทราบได้ถึงสภาพของเครื่องจักร หรือความผิดปกติที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาจากเครื่องจักรในกลุ่มที่มีความสำคัญนี้มาทำการวิเคราะห์ข้อมูล และสามารถวางแผนในการบำรุงรักษาได้อย่างทันท่วงทีโดยไม่มีผลกระทบต่อการผลิต

The Multilog Condition Monitroing Unit (CMU) CMMA 7110

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรแบบเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถเก็บค่าความสั่นสะเทือนและข้อมูลที่ได้จากกระบวนการผลิต ซึ่งได้มีการติดตั้งหัววัดความสั่นสะเทือนไว้ที่เครื่องจักร และข้อมูลจะถูกเก็บตามตามรางที่กำหนดเอาไว้ล่วงหน้า เพื่อให้สามารถทำการวิเคราะห์ความผิดปกติของเครื่องจักรที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

MasCon48 stationary system and MasCon48P portable system

MasCon คือ อุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาสำหรับงานตรวจวัดความสั่นสะเทือนพร้อม ๆ กันได้ถึง 32 ช่องสัญญาณรวมถึงการวัดสัญญาณ digital เช่น ความเร็ว อุณหภูมิ อีก 16 ช่องสัญญาณ จุดเด่นของ MasCon คือ ความแข็งแรงทนทาน (IP 67) จำนวนช่องสัญญาณถึง 48 ช่อง และความสามารถในการบันทึกข้อมูล ความสั่นสะเทือนพร้อมไปกับความเร็ว เหมาะสำหรับ

 

• เครื่องจักรขนาดใหญ่ เครื่องจักรความเร็วสูง เช่น turbine, gear, paper machine

 
 

• การวัดเครื่องจักรขณะ transient (run up / coast down measurement)

 
 

• การวิเคราะห์โครงสร้างของเครื่องจักรขณะเกิดการสั่นสะเทือน

 
 

• การเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง (real-time measurement)