Master Bearings

DGBB | SABB | ACBB | CRB | SRB | CARB | TRB| TBB | CRTB/NRTB| SRTB | Y-BEARING | HOUSING | SLEEVES| PLAIN | NRB
Radial shaft | Mechanical | V-ring| Axial clamp| Wear sleeves| Other
Roller Chains | Couplings | Pulley | Optibelt
Linear Motion System | Sensorized Units
RS | Online | Aptitude

The SKF Certified Maintenance Partner Programme

โปรแกรมการให้บริการครบวงจรจากผู้แทนจำหน่าย ของ SKF ในงานบำรุงรักษาที่ผ่านการรับรอง

บริษัท เอส เค เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด มีความยินดีที่จะนำเสนอโปรแกรมการให้บริการครบวงจรจากผู้แทนจำหน่ายของ SKF ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในงานบำรุงรักษาที่ผ่านการรับรอง (Certified Maintenance Partner: CMP) และผ่านการคัดสรรและฝึกอบรมบุคลากร โดยทีมวิศวกรจาก SKF เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องจักรและงานที่เกี่ยวกับการซ่อมบำรุง

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะผ่านการฝึกฝน และผ่านแบบทดสอบที่กำหนดไว้จาก SKF โดยจะได้รับหนังสือรับรองที่ออกโดย SKF เพื่อเป็นการรับประกันว่า บุคลากรของผู้แทนจำหน่ายที่ผ่านการอบรมนั้นเป็นผู้มีความสามารถ และพร้อมให้บริการงานตรวจสอบวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนเครื่องจักรเพื่อบ่งชี้สภาพเครื่องจักรของท่านได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องหยุดเดินเครื่องจักร และสามารถระบุถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น และแนะนำวิธีแก้ไข เพื่อที่จะเตรียมแผนการซ่อมบำรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงที่จะเกิดจากการที่เครื่องจักรหยุดทำงานกะทันหันโดยไม่ทราบสาเหตุซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อกระบวนการผลิต และทำให้บริษัทต้องเสียค่าใช้จ่ายที่สูงมาก หรือรวมไปถึงการให้บริการอื่น ๆ ที่รองรับความต้องการของท่านในระยะเวลาอันใกล้นี้ เช่น การให้บริการทำ Field Balance,Alignment ด้วยเครื่องมือและซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการวิคราะห์ซึ่งมีความทันสมัยและเชื่อถือได้

CMP สามารถที่จะช่วยให้ท่านสามารถพัฒนาโปรแกรมการซ่อมบำรุงภายในโรงงานจากการวางแผนซ่อมบำรุงเชิงเฝ้าระวังได้ (Predictive Maintenance) โดยทีมงานของผู้แทนจำหน่ายที่ผ่านการฝึกอบรมจะเข้ามามีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูลของเครื่องจักรที่มีความสำคัญภายในโรงงานของท่าน รวมไปถึงการดูแนวโน้มปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องจักรของท่าน พร้อมกับนำเสนอรายงานสรุปผลในการวิเคราะห์ พร้อมคำแนะนำในการแก้ปัญหา

หากท่านต้องการให้เจ้าหน้าที่ CMP ของผู้แทนจำหน่ายเข้าไปให้บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องจักรของท่าน กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ บริษัท เอส เค เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด หรือสังเกตเครื่องหมายการค้าของผู้จำหน่ายที่มีลักษณะตามแบบด้านล่างนี้

 

About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Master Bearings